You are here

Техничка Подршка

За сите проблеми поврзани со Вашата опрема обратете се во ЛАНКом Компјутери на телефон (02) 329 69 29 или пратете email на servis@lancom.com.mk.

Ланком Компјутери е овластен дистрибутер за повеќе светски производители на компјутерска опрема. Во склоп на договорите со овие компании Ланком Компјутери е и овластен сервисер за нивните производи. За поправка и брза замена на оштетените делови во нашите магацини има постојана залиха на оргинални резервни делови од производителите на опремата. Во исто време нашите сервисери и инжинери имаат завршено соодветни курсеви и имаат добиено сертификати од производителите на опремата со што се гарантира професионален и стручен приод кон решавање на сите проблеми со вашиот хардвер или инсталиран софтвер.

Освен на инцидентно решавање на проблемите по повик (per-call) Ланком Компјутери, во склад со сервисната понуда на производителите, нуди и сервисни пакети за перманетно следење на вашите системи, нивна контрола и дијагностика на проблемите уште пред самите да се случат, on-site интервенции во накјраток можен рок и гарантирано време на одзив и поправка.


Линкови кон страните за техничка помош на нашите партнери


DELL Computers

DELL Support

DELL Support Forum

DELL Documentation and User Guides


Oracle

Oracle Support

Oracle Techology Network

Oracle Forums


Allied Telesis

AT Support

AT Online Support

AT Documentation


AVM

AVM FAQs

AVM Manuals

AVM Drivers